TFP - TFCD contract Digi-Do Fotografie 

Overeenkomst

 
 
 
Ondergetekenden,                             hierna te noemen       "Partijen",
 
 
Guido Reijmers (Digi-Do Fotografie) 
 
gevestigd te Heerhugowaard,              hierna te noemen       “Fotograaf “
 
 
………………….………………….         
 
gevestigd te ………………………        hierna te noemen       “Model”
 
 
en ………………….………………….    
 
gevestigd te ………………………        hierna te noemen       “Visagist(e)/Stylist(e)”
 
 
komen het volgende overeen:
 
 
Noch de fotograaf, noch het model (noch de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en)) zal in de toekomst feiten en/of resultaten, die met deze overeenkomst in directe samenhang zijn, opzettelijk tot schade van de ander benutten.
 
Er kan door het model op geen enkele wijze schadevergoeding worden geëist indien door technische of andere onvoorziene omstandigheden de fotoshoot geen doorgang kan hebben of indien de opnames hierdoor mislukt, gewist, beschadigd of onbruikbaar zijn.
 
Het model verklaart meerderjarig te zijn (18 jaar of ouder) middels overlegging van een geldig legitimatiebewijs waarvan de fotograaf een kopie ter administratie zal maken en bewaren.
 
Modellen onder de 18 alleen onder begeleiding van ouder of voogd bij een sessie of indien begeleid anders in relatie met model met een schriftelijke en ondertekende verklaring van ouder of voogd.
 
Wanneer het model minderjarig is, geeft de ouder/verzorger/voogd toestemming onder dezelfde voorwaarden zoals in deze overeenkomst vermeld. Hiertoe dienen de gegevens van deze persoon hieronder te worden ingevuld en een geldig legitimatiebewijs als mede een kopie hiervan te worden overlegd.
 
 

Artikel 1

 
Het Model zal poseren voor de Fotograaf, en de Fotograaf zal foto’s maken van het Model op
 
Datum                              ......................................         (dag - maand - jaar)
 
Aanvangstijd                    ......................................         (24-urige klok)
 
Plaats van de fotosessie   ......................................
 
 
De overeengekomen poseercategorie is (aankruisen wat van toepassing is)
 
0 Portret / Fashion 
0 Badkleding / Lingerie
0 Topless
0 Esthetisch naakt
 
Voor de betekenis van bovenstaande poseercategorieën wordt verwezen naar artikel 2 van deze overeenkomst.
 
Voor minderjarige modellen (onder de 18 jaar) is het maken van een fotoshoot op gebied van topless en esthetisch naakt definitief uitgesloten.
 
De aangekruiste beloningswijze is de beloningswijze die geldt voor deze overeenkomst. Voor de betekenis van de categorieën beloningswijzen wordt verwezen naar artikel 4 van deze overeenkomst (meerdere mogelijkheden kunnen gelden).
 
0  TFCD                     zonder reiskostenvergoeding
0  TFP en TFCD         zonder reiskostenvergoeding
 
0  TFCD                     zonder vergoeding voor visagie/styling
0  TFP en TFCD         zonder vergoeding voor visagie/styling
 
0  TFCD                     exclusief overige vergoedingen (o.m.reiskosten), zijnde  € ................
0  TFP en TFCD         exclusief overige vergoedingen (o.m.reiskosten), zijnde  € ................
 
0 De overeengekomen beloningswijze van het Model is TFCD.
    Het aantal overeengekomen bestanden op CD-ROM bedraagt (getal invullen): ....... (bestanden)
 
0 De overeengekomen beloningswijze van het Model is TFP en TFCD.
    Het aantal overeengekomen prints bedraagt (getal invullen):                                       ........ (prints)
    Het aantal overeengekomen bestanden op CD-ROM bedraagt (getal invullen): .            ….... (bestanden)
 
Voor de betekenis van de beloningswijze TFP wordt verwezen naar artikel 4 van deze overeenkomst.
 
 

Artikel 2

De bij artikel 1 overeengekomen poseercategorie betekent het volgende:
a.   Portret / Fashion
Foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld, daaronder zijn badkleding en lingerie niet begrepen. De tepels en/of schaamstreek is/zijn niet zichtbaar afgebeeld.
b.   Badkleding / Lingerie
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in badkleding of lingerie staat afgebeeld. De tepels en/of schaamstreek is/zijn niet zichtbaar afgebeeld.
c.   Topless
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld, terwijl de schaamstreek echter niet zichtbaar is afgebeeld.
d.     Esthetisch naakt
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar, terwijl de schaamstreek geheel of gedeeltelijk niet zichtbaar is.

 

Artikel 3

Met betrekking tot foto’s die gemaakt zijn en vallen in een poseercategorie die niet is overeengekomen bij artikel 1 van deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Model alle vormen van gebruik van deze foto’s verbiedt op grond van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het portretrecht.
 
 

Artikel 4

De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze betekent het volgende:
 
0  TFCD          Digitaal d.m.v. een toegezonden weblink (bijv. WeTransfer.com)
0  TFCD          Digitaal per toegezonden CD Rom
 
    Het Model krijgt, zoals overeengekomen bij artikel 1, binnen een maand de volledig bewerkte en
    gebruiksklare foto’s digitaal toegestuurd naar het onderaan deze overeenkomst vermelde postadres of
    e-mail adres van het Model. De foto’s worden geleverd in twee formaten:
 
1.     Formaat ten behoeve van afdrukken:
Een formaat van 2400x3600pixels en een resolutie van 300dpi, bestandsformaat JPEG, zonder kader of overige toevoegingen, geschikt voor afdrukken tot 20x30cm (A4-formaat).
 
2.     Formaat ten behoeve van internet (en social media) gebruik:
Een formaat van maximaal 1200pixels aan de langste zijde en een resolutie van 72dpi, bestandsformaat JPEG, inclusief naamsvermelding van het model en de toevoeging “© Digi-Do Fotografie”. De op de foto’s aanwezige naamsvermelding mag niet worden verwijderd.
 
0 TFP
    Het Model krijgt, zoals overeengekomen bij artikel 1, binnen een maand het aantal prints 20x30 cm
    (A4 formaat), toegestuurd naar het onderaan deze overeenkomst vermelde postadres van het Model.
 
Alle partijen bij deze overeenkomst mogen de foto’s op hun internetsite, in hun portfolio en voor persoonlijke promotiedoeleinden gebruiken en vermenigvuldigen. Commercieel gebruik door één der partijen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partijen.
Het is verplicht om bij gebruik van de foto’s door Model en Visagist(e) / Stylist(e) te vermelden dat het copyright van de foto’s berust bij de Fotograaf.
Het portretrecht van de foto’s berust bij het Model; bij gebruik door de Fotograaf en Visagist(e) / Stylist(e) wordt als naam van het model vermeld: “…………..........................” (eventueel pseudoniem invullen).
 
Indien een van beide partijen tot publicatie etc, anders dan onder voorgaande afgesproken wil overgaan is dit  pas toegestaan, nadat de ander nadrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend en/of er schriftelijk overeenstemming is over de financiële vergoeding. Genoemde “schriftelijke toestemming/overeenstemming” staat gelijk aan een verzonden/ontvangen e-mail met daarin de gegeven toestemming tot plaatsing/publicatie.
 
 

Artikel 5

De poseervergoeding is verschuldigd zodra dit contract getekend is. De poseervergoeding (indien er ook een gedeelte in geld wordt betaald) wordt aan het einde van de fotosessie contant uitgekeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de poseervergoeding (foto’s en/of CD-Rom’s plus eventuele onkosten) later wordt betaald, zal dat uiterlijk 1 maand na de datum van de fotosessie zijn. De ondertekening van dit contract vormt géén bewijs dat de poseervergoeding betaald is.
Indien en zolang de poseervergoeding niet is voldaan (en dat kan overeenkomstig artikel 4 ook levering van andere zaken dan geld betekenen) is alle gebruik van de foto’s uitdrukkelijk verboden op straffe van een boete van EUR 5.000 per foto per dag.
 
 

Artikel 6

Het is uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het vervaardigen van montages die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp c.q. ontwerp van de opdracht of die de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het Model of de Fotograaf kunnen schaden.
Ook mogen foto’s zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf niet worden gewijzigd. Wanneer dit wel gebeurt zullen de normale shoot kosten in rekening gebracht worden.

 
 

Artikel 7

Bij vermelding van de naam van het Model door één der contractpartijen, niet zijnde het Model zelf, is het niet toegestaan de werkelijke naam van het Model te gebruiken. In plaats daarvan zal de naam “  ………………........”  vermeld worden.  Artikel vervalt indien geen naam is ingevuld.
 
 

Artikel 8

Bij vermelding van de naam van de Visagist(e)/Stylist(e) door één der contractpartijen, niet zijnde de Visagist(e)/Stylist(e) zelf, is het niet toegestaan de werkelijke naam van de Visagist(e)/Stylist(e) te gebruiken. In plaats daarvan zal de naam “  ………………........”  vermeld worden.  Artikel vervalt indien geen naam is ingevuld.
 
 

Artikel 9

Het model verklaart van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. Indien het model minderjaring is (onder de 18) dan zal ook een van de ouders/voogd deze verklaring moeten ondertekenen.
 
 

Artikel 10

De Fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het Model, daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het Model hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.
 
 

Artikel 11

Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de overeengekomen beloning vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de Fotograaf.
 
 

Artikel 12

De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 
Voor eventuele geschillen kiezen partijen woonplaats te                 .........………………..
 
en verklaren zij de Kantonrechter c.q. de Rechtbank te                   ...........………………
 
bevoegd over alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst te oordelen.
 
Door middel van een handtekening verklaren alle betrokkenen akkoord te gaan met de tekst en de inhoud van dit contract. In het geval van modellen onder de 18 ook een handtekening van voogd of ouder.

 
 
 
 
Aldus in tweevoud / drievoud opgemaakt en ondertekend,
 
 
Plaats ......................................                
 
 
Datum ......................................
 
 
 
 
Handtekening Model                                    ...................................................................
 
 
Handtekening Ouder/Voogd                          ...................................................................
(bij minderjarig model)
 
Handtekening Visagist(e) / Stylist(e)              ...................................................................
 
 
Handtekening Fotograaf                                ...................................................................
 
 
 
 
E-mail adres Model                                      ...................................................................
 
Postadres Model:
 
Straat en huisnummer                                  ...................................................................
 
Postcode                                                    ...................................................................
 
Plaats                                                        ...................................................................
 
Telefoonnummer                                         ...................................................................
 
 
 
 
E-mail adres Visagist(e) / Stylist(e)                 ...................................................................
 
Postadres Visagist(e) / Stylist(e):
 
Straat en huisnummer                                   ...................................................................
 
Postcode                                                    ...................................................................
 
Plaats                                                        ...................................................................
 
Telefoonnummer                                         ...................................................................
 
Website by Tomston